GR Semicolon EN

Οδηγός χρήσης υποβολής > Μεταπτυχιακές / διδακτορικές διατριβές

Πριν την υποβολή υλικού στο αποθετήριο φροντίστε να είστε κατάλληλα προετοιμασμένοι. Θα χρειαστείτε το τελικό αντίτυπο της εργασίας σας αποθηκευμένο ως αρχείο pdf, σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στην ενότητα “Προετοιμασία υποβολής”. Στην περίπτωση που θέλετε να υποβάλετε περισσότερα από ένα συνοδευόμενα αρχεία, φροντίστε ώστε αυτά να υποβληθούν ως ένας συμπιεσμένος φάκελος (zip file).

Σημείωση! Όταν η εργασία έχει δημιουργηθεί από περισσότερους του ενός συγγραφείς, θα πρέπει να υποβάλλεται μόνο ένα αντίγραφο στο αποθετήριο. Εναπόκειται στους δημιουργούς να αποφασίσουν ποιος θα κάνει την υποβολή.

Σύνδεση και υποβολή

Για να υποβάλετε την εργασία σας, θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα του αποθετηρίου με τον domain (VPN) λογαριασμό σας. Ο λογαριασμός domain (VPN) είναι διαφορετικός από τον e-learning (uregister) λογαριασμό, αν και μοιράζονται το ίδιο όνομα χρήστη (username). Εάν δεν θυμάστε το password του domain (VPN) λογαριασμού, μπορείτε να το κάνετε reset από τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://support.ihu.edu.gr/reset_password/ (Σημαντική διευκρίνιση: Αν και χρησιμοποιείτε τα στοιχεία (username, password) του VPN λογαριασμού σας, δεν χρειάζεται να συνδεθείτε στο VPN του Πανεπιστημίου, για να κάνετε login στο αποθετήριο).

Για να υποβάλετε την εργασία σας πρώτα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα του αποθετηρίου με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό. Είναι αυτός που χρησιμοποιείτε για να συνδέεστε στον ιδρυματικό λογαριασμό email. Γράψτε το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα και έπειτα πατήστε “Σύνδεση”. Αν δε διαθέτετε ιδρυματικό λογαριαμό παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα IT.

Connect to IHU Open Access Repository

Είστε συνδεδεμένοι στην αρχική σελίδα του αποθετηρίου. Πατήστε “Υποβολή” ή “Υποβολή τώρα” για να ξεκινήσετε μία νέα υποβολή.

Submit your work button Submit your work button

Επιλέξτε τη συλλογή στην οποία θα υποβάλετε την εργασία σας. Επιλέξτε "Theses and dissertations" από τη λίστα και πιέστε “Επόμενο”.

Item submission

Περιγράψτε την εργασία σας

Τώρα είναι η στιγμή να περιγράψετε την εργασία σας. Φροντίστε να παράσχετε όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνετε τις πιθανότητες προβολής της εργασίας σας. Θα παρατηρήσετε ότι σε αυτό το στάδιο χρειάζεται να συμπληρώσετε αρκετές πληροφορίες. Πριν εισάγετε οποιαδήποτε πληροφορία φροντίστε να έχετε διαβάσει τον ορισμό κάθε πεδίου που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το όνομά του, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Επίσης, συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα.

Describe title

Ο πίνακας περιλαμβάνει τον ορισμό κάθε πεδίου προς συμπλήρωση καθώς και οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης του κάθε πεδίου της φόρμας υποβολής. Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα πεδία που περιλαμβάνονται στον πίνακα αυτό.

Σημειώστε ότι στη φόρμα υποβολής:

  1. Η εργασία σας αποκαλείται ως «αντικείμενο».
  2. Τα πεδία με αστερίσκο πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά.
  3. Η γλώσσα του κάθε πεδίου είναι ρυθμισμένη στα Αγγλικά, όπως φαίνεται στην προηγούμενη εικόνα. Αλλάξτε αυτήν τη ρύθμιση μόνο αν εισάγετε πληροφορία σε άλλη γλώσσα.
  4. Οι σελίδες περιγραφής στη φόρμα υποβολής περιέχουν διαφορετικές πληροφορίες ανάλογα με το είδος υλικού (item type) που επιλέγετε κάθε φορά να υποβάλετε.

Όπως προαναφέρθηκε, όσο πληρέστερη η περιγραφή τόσο ευκολότερη η ανάκτηση της εργασίας σας. Πριν συνεχίσουμε αυτήν τη βήμα προς βήμα καθοδήγηση, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε οπωσδήποτε όλα τα πεδία του πίνακα που ακολουθεί. Ο πίνακας θα σας βοηθήσει να καταλάβετε τι σημαίνει το κάθε πεδίο αλλά και να σας θυμίσει ότι κάθε πεδίο πρέπει να συμπληρωθεί.

Ορισμός πεδίων – οδηγίες συμπλήρωσης

Όνομα πεδίου Ορισμός + οδηγίες συμπλήρωσης
Item type * Το είδος του έργου σας.

Επιλογή από λίστα.
Title * Ο τίτλος της εργασίας σας.
Secondary title Δευτερεύων ή συμπληρωματικός τίτλος, αν υπάρχει.
Creator name * Το/α επώνυμο/α και το/α όνομα/τα σας. Αν διαθέτετε παραπάνω από ένα, γράψτε το ένα δίπλα στο άλλο, αφήνοντας ένα κενό Παράδειγμα επωνύμων: Μακρίδου Χατζή | Παράδειγμα ονομάτων: Σοφία Μαρία

Πιέστε «Προσθήκη» για να προσθέσετε και άλλους συγγραφείς, αν υπάρχουν.
Creator identifier Ένα μοναδικό αναγνωριστικό.

Επιλέξτε το είδος του αναγνωριστικού από τη λίστα και στη συνέχεια συμπληρώστε ανάλογα.Φροντίστε να παράσχετε ακριβείς πληροφορίες.
Subject Σε αυτό το πεδίο πρέπει να συμπληρώσετε κάποιες λέξεις-κλειδιά που αντιπροσωπεύουν καλύτερα το θέμα της εργασίας σας.

Πιέστε «Προσθήκη» για να προσθέσετε και άλλες λέξεις-κλειδιά. Συνιστούμε να συμπληρώσετε μέχρι 5 λέξεις-κλειδιά.
Spatial coverage

(συμπληρώστε μόνο αν έχει εφαρμογή στην εργασία σας)
Χωρικά χαρακτηριστικά του περιεχομένου της εργασίας σας, αν υπάρχουν. Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν γεωγραφικά ονόματα, γεωγραφικά πλάτη/μήκη, ή άλλες καθιερωμένες τιμές γεωαναφορών.

Για παράδειγμα, αν η εργασία σας είναι μία μελέτη περίπτωσης για την Ελλάδα θα συμπληρώσετε “Greece”. Άλλα παραδείγματα:
Spatial="Chicago, Ill."
Spatial="Lat: 44 00 00 S Long: 068 00 00 W Name: Patagonia"
Spatial="Upstate New York"
Temporal coverage

(συμπληρώστε μόνο αν έχει εφαρμογή στην εργασία σας)
Χρονικά χαρακτηριστικά του περιεχομένου της εργασίας σας, αν υπάρχουν. Αυτά περιλαμβάνουν τις πτυχές του χρόνου που σχετίζονται με το περιεχόμενο της εργασίας σας και όχι με τον κύκλο ζωής της ως έγγραφο. Πχ. μία εργασία που περιγράφει κάποια πτυχή του 19ου αι., αλλά η ίδια η εργασία έχει δημιουργηθεί το τρέχον έτος.

Κάποια ακόμη παραδείγματα:
Temporal="Jurassic Period"
Temporal="1922-1978"
Temporal="Twentieth Century"
Contributor name

(συμπληρώστε μόνο αν έχει εφαρμογή στην εργασία σας)
Το/α όνομα/τα των ανιρώπων ή οργανισμών που συνέβαλαν με κάποιο τρόπο στο περιεχόμενο του έργου σας. Συνήθως, όσοι περιλαμβάνοντια στις ευχαριστίες μιας εργασίας.

Πιέστε «Προσθήκη» για να προσθέσετε και άλλους, αν υπάρχουν.
Date available * Η ημερομηνία υποβολής της εργασίας σας στο αποθετήριο.
Language * Η γλώσσα στην οποία είναι γραμμένη η εργασία σας.
Access rights * Εδώ έχετε κάποιες επιλογές για την πρόσβαση που επιτρέπετε στο πλήρες κείμενο της εργασίας σας.

Επιλογή από λίστα.
References

(μπορείτε να παραλέιψετε αυτό το πεδίο αν έχετε υπερβολικά πολλές πληροφορίες)
Οι αναφορές που περιλαμβάνονται στην εργασία σας.
Is referenced by

(μπορείτε να παραλέιψετε αυτό το πεδίο αν έχετε υπερβολικά πολλές πληροφορίες)
Οι ετεροαναφορές για τη συγκεκριμένη εργασία.
Institution and School/Department * Η Σχολή και το πρόγραμμα που εντάσσεστε.
Επιλογή από λίστα.
Μπορείτε να επιλέξετε παραπάνω από ένα πατώντας ταυτόχρονα Ctrl και την/τις επιλογή/ές που θέλετε από τη λίστα.
Publication date * Αναφέρεται στην ημερομηνία που παραλάβατε την τελική μορφή της διπλωματικής εργασίας από τον επιβλέποντα καθηγητή σας.
Abstract Η επιτομή/περίληψη της εργασίας σας.
Table of contents Ο πίνακας περιεχομένων της εργασίας σας, αν υπάρχει.
Sponsor Το όνομα του σπόνσορα του έργου σας, αν υπάρχει. Ενδεικτικά παραδείγματα: υποτροφίες, χρηματοδότες έρευνας κλπ.
Publisher Το όνομα του εκδότη της εργασίας σας.
Full text availability * Σημειώστε αν το πλήρες κείμενο της εργασίας σας είναι διαθέσιμο ή όχι. Παρακαλούμε ελέγξτε τη λίστα SHERPA/RoMEO για μια σύνοψη των δικαιωμάτων που παρέχονται στον εκδότη.
Bibliographic citation * Ο τρόπος με τον οποίο θέλετε οι άλλοι να παραπέμπουν στο έργο σας.
License * Αναφέρεται στις ανοιχτές άδειες χρήσης Creative Commons.

Μπορείτε να επιλέξετε όποια ανοιχτή άδεια Creative Commons επιθυμείτε. Παρακαλούμε σιγουρευτείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως την άδεια που θα επιλέξετε πριν την αναθέσετε τελικά στην εργασία σας. Συμβουλή: Ελέγξτε το συμβόλαιο που έχετε υπογράψει με τον εκδότη για να δείτε τί δικαιώματα έχετε στο έργο σας. Για επικείμενες δημοσιεύσεις συνιτούμε τη χρήση του συμπληρωματικού άρθρου SPARC Author addendum. Επίσης, συμβουλευτείτε τη λίστα SHERPA/RoMEO για να δείτε αν ο εκδότης σας έχει προχωρήσει στην ανοιχτή πρόσβαση. Οι περισσότεροι εκδότες το έχουν κάνει.
Source code license Χρησιμοποιήστε αυτό το πεδίο μόνον εφόσον πρόκειται να ανεβάσετε πηγαίο κώδικα. Αν όχι αφήστε το κενό.

Επιλογή των βασικών αδειών GNU για υλικό που αφορά σε πηγαίο κώδικα.

Επιλέξτε μία από τις άδειες GNU από τη λίστα. Αν επιλέξετε "άλλο" θα πρέπει να διευκρινίσετε στο αμέσως επόμενο πεδίο την άδεια που θέλετε.
Other source code license Χρησιμοποιήστε αυτό το πεδίο μόνον εφόσον πρόκειται να ανεβάσετε πηγαίο κώδικα. Αν όχι, αφήστε το κενό.

Δήλωση άδειας για υλικό που αφορά σε πηγαίο κώδικα, άλλης από αυτές που εμφανίζονται στη λίστα του πεδίου “Source code license”.
Συμπληρώστε την άδεια που θέλετε να αναθέσετε στο υλικό πηγαίου κώδικα που πρόκειται να υποβάλετε. Παρακαλούμε, φροντίστε, εκτός από τον τίτλο, να συνοδεύετε την πληροφορία και από το URL της άδειας.

Θα παρατηρήσετε ότι εκτός από τα πεδία που περιγράφτηκαν στον παραπάνω πίνακα υπάρχουν και άλλα μέσα στη φόρμα υποβολής. Αγνοείστε τα και προχωρήστε στη συμπλήρωση των πεδίων που σας ζητήθηκε προηγουμένως. Τα άλλα πεδία μπορεί να αναφέρονται σε κωδικοποιημένες βιβλιογραφικές πληροφορίες και/ή να αφορούν σε άλλα είδη υλικού.

Συμβουλή! Αν δεν είστε σίγουρος/η για το τί πρέπει να συμπληρώσετε, ή θέλετε να επιβεβαιώσετε κάποια πληροφορία, χρησιμοποιήστε το κουμπί «προηγούμενο» για να ανατρέξετε σε προηγούμενες σελίδες της φόρμας υποβολής, ή «Αποθήκευση και έξοδος» για να αποθηκεύσετε τη μέχρι στιγμής υποβολή σας, να εξέλθετε του συστήματος του αποθετηρίου και να επανέλθετε αργότερα για να τη συνεχίσετε. Στην τελευταία περίπτωση, την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε, επιλέξτε Προφίλ > Ο λογαριασμός μου> Υποβολές. Από εκεί μπορείτε να δείτε όλες τις εκκρεμείς υποβολές που έχετε. Επιλέξτε αυτήν που θέλετε πατώντας επάνω της για να την ανοίξετε και να την επεξεργαστείτε.

Χρησιμοποιήστε αυτές τις επιλογές σε κάθε βήμα της διαδικασίας υποβολής κάθε φορά που το θεωρείτε απαραίτητο.

Αφού ολοκληρώσετε το βήμα της περιγραφής πιέστε «Επόμενο» για να συνεχίσετε.

Ανέβασμα αρχείου/ων

Τώρα χρειάζεται να ανεβάσετε το/τα αρχείο/α της εργασίας σας.

Πιέστε «Επιλογή αρχείου» και επιλέξτε το αρχείο από το παράθυρο διαλόγου που ανοίγει ο υπολογιστής σας. Έπειτα επιλέξετε «Ανέβασμα και προσθήκη άλλου» αν θέλετε να προσθέσετε περισσότερα αρχεία ή «Επόμενο» για να συνεχίσετε στο επόμενο βήμα της διαδικασίας υποβολής.

Ανασκόπηση υποβολής

Σε περίπτωση που δεν το έχετε κάνει μέχρι στιγμής τώρα είναι μία καλή ευκαιρία να ελέγξετε ότι οι πληροφορίες που παρείχατε μέχρι στιγμής είναι σωστές και ακριβείς. Θα παρατηρήσετε ότι η πληροφορία είναι χωρισμένη σε τρεις πίνακες, κάθε ένας από τους οποίους σας επιτρέπει να κάνετε αλλαγές με τρόπο οργανωμένο. Στην περίπτωση που θέλετε να προβείτε σε διορθώσεις, πιέστε «Διορθώστε κάποιο από αυτά». Μεταφέρεστε στην αντίστοιχη σελίδα της φόρμας υποβολής για να κάνετε τις αλλαγές που θέλετε.

Μετά την ολοκλήρωση των αλλαγών πατήστε είτε το «Επόμενο» όσες φορές χρειαστεί μέχρι να φτάσετε στη σελίδα ανασκόπησης της υποβολής, είτε το κουμπί «Ανασκόπηση» που βρίσκεται στην κορυφή κάθε σελίδας της φόρμας υποβολής. Δείτε την παρακάτω εικόνα για να δείτε πώς λειτουργεί. Κάθε ένα από αυτά τα κουμπιά σας μεταφέρει στην αντίστοιχη σελίδα. Κάθε κουμπί ενεργοποιείται μόνο αν έχετε προηγουμένως επισκεφθεί τη σελίδα που αντιπροσωπεύει και έχετε συμπληρώσει τουλάχιστο τα υποχρεωτικά πεδία που περιλαμβάνει.

Αφού ελέγξατε και διορθώσατε τυχόν λάθη ή παραλείψεις στην υποβολή σας, τώρα πρέπει να επιτρέψετε στη Βιβλιοθήκη να δημοσιεύσει το έργο σας μέσω του αποθετηρίου. Σε αυτό το βήμα δίνετε στη Βιβλιοθήκη το μη αποκλειστικό δικαίωμα διανομής της εργασίας σας μέσω του αποθετηρίου. Σημειώστε το πλαίσιο ελέγχου, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα και πατήστε «Ολοκλήρωση υποβολής».

Distribution license

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αδειοδοτήσεις επισκεφθείτε την ενότητα Αδειοδότηση.

Πατώντας στο «Ολοκλήρωση υποβολής» ολοκληρώνετε την υποβολή σας στο αποθετήριο και το παρακάτω μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη σας. Παρακαλούμε διαβάστε το με προσοχή γιατί σας εξηγεί με συντομία ότι δεν πρόκειται για την τελική υποβολή της εργασίας σας και ότι εκκρεμεί ένας έλεγχος.

Submission complete

Τί συμβαίνει στη συνέχεια;

Αφού ολοκληρώσετε την υποβολή σας, η Βιβλιοθήκη ειδοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι έχει γίνει μία νέα υποβολή. Η Βιβλιοθήκη προχωρά στην επεξεργασία των μεταδεδομένων, δηλαδή τον τελικό έλεγχο των πληροφοριών που έχετε υποβάλει και την εισαγωγή επιπλέον κωδικοποιημένων βιβλιογραφικών πληροφοριών. Σε περίπτωση που χρειαστούν επεξηγήσεις και/ή διορθώσεις θα κληθείτε να δράσετε ανάλογα. Διαφορετικά, η Βιβλιοθήκη θα εγκρίνει την υποβολή σας και η εργασία σας θα καταστεί διαθέσιμη στο αποθετήριο. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η διαδικασία έγκρισης της υποβολής σας μπορεί να πάρει έως και δύο εργάσιμες ημέρες, αναλόγως της κίνησης των υποβολών.

Για ζητήματα εμπιστευτικότητας περιεχομένου θα πρέπει πρώτα να έρθετε σε επαφή με τη γραμματεία σας. Θα σας καθοδηγήσουν ανάλογα και θα σας δώσουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Γνωρίζετε ότι θα σας ζητηθεί έγγραφη απόδειξη της εμπιστευτικότητας του έργου σας. Αν η εργασία σας πράγματι περιλαμβάνει εμπιστευτικές πληροφορίες, με συνέπεια το πλήρες κείμενό της να μην μπορεί να είναι ανοιχτά διαθέσιμο, τότε η γραμματεία θα ενημερώσει σχετικά τη Βιβλιοθήκη. Ανεξαρτήτως εμπιστευτικότητας του περιεχομένου, εσείς υποχρεούστε να υποβάλετε την εργασία σας στο αποθετήριο ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία υποβολής, όπως ακριβώς περιγράφτηκε. Η κατάθεση της εργασίας σας είναι υποχρεωτική για λόγους τήρησης αρχείου, αποτίμησης και μακροπρόθεσμης διατήρησης της πνευματικής παραγωγής του Ιδρύματος και απόκτησης του σχετικού τίτλου σπουδών στην περίπτωσή σας (μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές), όπως ορίζεται στην Πολιτική Ανοιχτής Πρόσβασης.

Η Βιβλιοθήκη θα ελέγξει την υποβολή σας και θα εξασφαλίσει ότι το πλήρες κείμενο της εργασίας σας θα παραμείνει κρυφό. Με αυτόν τον τρόπο η πρόσβαση θα περιοριστεί στους διαχειριστές του συστήματος του αποθετηρίου, τον/τους συγγραφέα/είς και όποιο άλλο τρίτο μέρος (φυσικό πρόσωπο ή άλλη νομική υπόσταση) ο συγγραφέας/δημιουργός υποδείξει.